• SŁOWNICZEK

  AKAN NIERUCHOMOŚCI

  „Agamus pingui minerva”

  Umowa przedwstępna – umowa, mocą której strony zobowiązują się zawrzeć w określonym terminie oznaczoną umowę, np. umowę sprzedaży, zamiany itd. Umowa ta musi zawierać wszystkie postanowienia, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej.

  Umowa przyrzeczona – umowa zawierana przez strony w wykonaniu umowy przedwstępnej.

  Zadatek – oznaczona suma pieniężna wręczana przez kupującego na rzecz sprzedającego jako zabezpieczenie wykonania umowy przedwstępnej, płatna gotówką lub przelewem przy zawarciu umowy przedwstępnej (w tym wypadku skutki zadatku następują z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy sprzedającego).

  Zaliczka - oznaczona suma pieniężna wręczana przez kupującego na rzecz sprzedającego jako znak zawarcia umowy przedwstępnej. Nie wywołuje żadnych skutków w przypadku niezawarcia umowy przyrzecznej i podlega zwrotowi na rzecz sprzedającego. Może być płatna w każdym czasie do dnia zawarcia umowy przyrzecznej.

  Umowa warunkowa sprzedaży – umowa sprzedaży, w której sprzedający sprzedaje kupującemu nieruchomość, ale przejście własności tej nieruchomości uzależnione jest od spełnienia się określonego warunku, na przykład niewykonania prawa pierwokupu przez osobę trzecią. Do przeniesienia własności konieczne jest zawarcie osobnej umowy.

  Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca – osoba, która nie jest obywatelem polskim może nabyć nieruchomość po uzyskaniu zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych. Nie dotyczy to obywateli Unii Europejskiej, z wyjątkiem nieruchomości rolnych. Całkowite zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia dotyczy między innymi nabycia samodzielnego lokalu mieszkalnego.

  Rozdzielność majątkowa – umowa majątkowa małżeńska, mocą której małżonkowie wprowadzają ustrój majątkowy polegający na tym, że od dnia jej zawarcia dotychczasowy majątek wspólny zostaje zastąpiony majątkami osobistymi każdego z nich. Każdy z małżonków samodzielnie nabywa prawa i zaciąga zobowiązania na rachunek własnego majątku osobistego. W przedmiotach należących do dotychczasowego majątku wspólnego udziały małżonków wynoszą po ½ części.

  Prawo pierwokupu – pierwszeństwo przysługujące oznaczonej osobie trzeciej, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości zamierza ją sprzedać. Sprzedaż nieruchomości z pominięciem ustawowego prawa pierwokupu powoduje nieważność umowy sprzedaży.

  Majątek wspólny – przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej przez oboje małżonków lub jednego z nich. Do wspólności wchodzą miedzy innymi: pobrane wynagrodzenie za pracę i z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego i majątków osobistych każdego z małżonków.

  Majątek osobisty - przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej przez każde z małżonków, między innymi: w drodze darowizny, dziedziczenia, zapisu, nabyte przed powstaniem wspólności, uzyskane w zamian za przedmioty należące do majątku osobistego, itd.

  Księga wieczysta – księga, w której dokumentowany jest stan prawny nieruchomości. Składa się z czterech działów: I – Oznaczenie nieruchomości i Spis praw (opis nieruchomości), II – Własność (wpisuje się osobę właściciela), III – Ograniczone prawa rzeczowe (służebność, użytkowanie), IV – Hipoteka. Księgi wieczyste prowadzi sąd rejonowy.

  Hipoteka – prawo wyrażone w sumie pieniężnej, obciążające nieruchomość, ustanowione przez jej właściciela na zabezpieczenie kredytu bankowego, pożyczki lub innego zobowiązania. Zbycie nieruchomości powoduje przejście hipoteki na nowego właściciela.

  Nieruchomość gruntowa – część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności, oznaczona granicami, składająca się z działek ewidencyjnych. Może być objęta jedną księgą wieczystą.

  Nieruchomość lokalowa – lokal mieszkalny lub użytkowy, dla którego prowadzona jest odrębna księga wieczysta.

  Nieruchomość budynkowa - budynek trwale z gruntem związany lub jego część, jeżeli na mocy przepisów prawa może stanowić odrębny od gruntu przedmiot własności, np. budynek na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste.

  Działka ewidencyjna - część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności, oznaczona numerem w ewidencji gruntów.

  Użytkowanie wieczyste – prawo do gruntu zbliżone do własności, ale ograniczone terminem, maksymalnie na 99 lat. Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa lub gmina. Jeżeli na gruncie znajduje się budynek, właścicielem budynku jest użytkownik wieczysty.

  Służebność osobista mieszkania – ustanowione przez właściciela na nieruchomości (lokalu mieszkalnym) na rzecz konkretnej osoby fizycznej, prawo dożywotniego i nieodpłatnego zamieszkiwania i korzystania z tego lokalu.

  Akt notarialny – dokument obejmujący czynność prawną, dla której forma aktu notarialnego została zastrzeżona przez prawo, np. przeniesienie własności nieruchomości, zawiązanie spółki, umowa majątkowa małżeńska.

  Poświadczenie własnoręczności podpisu – czynność notarialna polegająca na potwierdzeniu przez notariusza autentyczności podpisu osoby na dokumencie obejmującym jej oświadczenie.

  Prowizja pośrednika – wynagrodzenie pośrednika za usługi pośrednictwa.

  Depozyt notarialny – czynność notarialna polegająca na złożeniu kwoty pieniężnej na przechowanie u notariusza, w związku z dokonaną u niego inną czynnością notarialną, np. złożenie zadatku przy umowie przedwstępnej, części ceny przy umowie ostatecznej.